top of page

Jeg jobber med stedspesifikk og temporær visuell utforsking av ulike lokaler, det være seg etablerte utstillingsrom, tomme bygninger eller andre rom jeg får tilgang til. Ofte er dette det man kan kalle samtidsruiner, rom som har utspilt sin funksjon som bolig, næringsbygg el. Dette kan innebære en grad av forfall, samtidig som det med dette finnes spor de menneskene og den aktiviteten rommene har vært beregnet på og brukt til. I dette arbeidet er jeg opptatt av fravær og nærvær. Spor og fortellinger om levd liv, både reelle, men også det vi dikter inn i dem. Jeg er også opptatt av dekonstruksjon og det forgjengelige i våre nære omgivelser. Hva er det vi definerer som forfall og hva sier dette om oss? I mine arbeider er mennesker fraværende, men deres tilstedeværelse blir synlig nærmest som indisier. Rommene blir også visuelle strukturer vi kan plassere våre egne erfaringer og historier i.

 

 

I work with site-specific and temporary visual exploration of different premises, be it established exhibition spaces, empty buildings or other spaces I have access to. Often these are what one might call contemporary ruins, rooms that have played out their function as residential, commercial buildings, etc. This may involve a degree of decay, while at the same time there are traces of the people and the activity for which the rooms have been intended and used. In this work, I am concerned with absence and presence. Traces and stories about lived lives, both real, but also what we dictate into them. I am also concerned with deconstruction and the perishable in our immediate surroundings. What do we define as decay and what does this say about us? In my work, people are absent, but their presence becomes visible almost as circumstantial evidence. The rooms also become visual structures in which we can place our own experiences and stories.

bottom of page